Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/adminzsp/ftp/strona_zsp/index.php:1) in /home/adminzsp/ftp/strona_zsp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/adminzsp/ftp/strona_zsp/index.php:1) in /home/adminzsp/ftp/strona_zsp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
Regulamin rekrutacji

Regulamin Rekrutacji uczniów do

Zespołu SzkółPonadgimnazjalnych

im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach

na rok szkolny 2017/2018.

 

Zasady rekrutacji do szkół regulują:

–Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 20 marca 2017 r. poz. 586)

 

§ 1

Rekrutacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach odbywa się do następujących typów szkół:

–Liceum Ogólnokształcące

–Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

–Technikum Obsługi Turystycznej

–Technikum Kelnerskie

–Szkoła Branżowa I Stopnia – kucharz                                                                   

–Szkoła Branżowa I Stopnia – mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

– Szkoła Branżowa I Stopnia – rolnik

– Szkoła Branżowa I Stopnia – operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

§2

Terminy rekrutacji na rok 2017/2018 zgodnie z Rozporządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

§3

Lista przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do poszczególnych typów szkół

 

TYP SZKOŁY

 

PRZEDMIOTY ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA

GIMNAZJUM PRZELICZONE NA PUNKTY

 

 

Liceum Ogólnokształcące

 

 

język polski, matematyka, historia, biologia

 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

 

język polski, język angielski, matematyka, biologia

 

Technikum Obsługi Turystycznej

 

 

język polski, język angielski, matematyka, geografia

 

Technikum Kelnerskie

 

 

język polski, język angielski, matematyka, biologia 

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

kucharz

 

 

język polski, matematyka, biologia, chemia

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

 

 

język polski, matematyka, fizyka,                     wychowanie fizyczne

 

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

rolnik

 

 

język polski, język angielski, matematyka, biologia

 

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

 

 

język polski, matematyka, biologia, chemia

 

§4

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:

a)      języka polskiego,

b)      historii i wiedzy o społeczeństwie,

c)      matematyki,

d)     przedmiotów przyrodniczych

e)     języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

- mnoży się przez 0,2

§5

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wyróżnionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1.      celującym - przyznaje się po 18 punktów,

2.      bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów,

3.      dobrym - przyznaje się po 14 punktów,

4.      dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

5.      dopuszczającym -  przyznaje się po 2 punkty

§6

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

§7

1.  Za uzyskanie przez ucznia:

1).     w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się   7 punktów,

c)      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów

2).      w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub  ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

a)      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

 b)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c)      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się

          3 punkty

3).       w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim  organizowanym przez kuratora oświaty:

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się    10 punktów,

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów

d)     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f)       tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty

4).      w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu   ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d)     tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych           ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f)       tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych           nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2           punkty

5).      wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)      międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b)      krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c)      wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d)     powiatowym - przyznaje się 1 punkt

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

§8

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

§9

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

 

§10

Czynności Szkolna Komisji Rekrutacyjna wykonuje zgodnie z harmonogramem podanym w  Zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

§11

            Rekrutacja do oddziału sportowego jest prowadzona zgodnie z niniejszym regulaminem po zdaniu przez ucznia egzaminu sprawnościowego zorganizowanego przez nauczycieli wychowania fizycznego na postawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. U. z 29 marca 2017 r. poz. 671) w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

§12

W przypadkach nie ujętych w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.