Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/adminzsp/ftp/strona_zsp/index.php:1) in /home/adminzsp/ftp/strona_zsp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/adminzsp/ftp/strona_zsp/index.php:1) in /home/adminzsp/ftp/strona_zsp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
Ogłoszenie-nabór na sekretarza szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -SEKRETARZ SZKOŁY.

 

Sekretarzem szkoły może być osoba, która:

1. Wymagania niezbędne:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe;
4) posiada wykształcenie wyższe (najlepiej o profilu administracyjnym lub ekonomicznym) lub wykształcenie średnie z co najmniej pięcioletnim stażem pracy (na podobnym stanowisku);
5) cechuje ją kultura osobista i łatwość w codziennym komunikowaniu się z innymi.

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość prawa oświatowego, przepisów - Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela;
- biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
- swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
- łatwość w redagowaniu pism urzędowych;
- znajomość programów: SIO, Hermes, Librus, Sekretariat Optivum;
- umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań;
- znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych;
- dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

3. Ogólny zakres obowiązków:
- prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela związanych z funkcjonowaniem szkoły;
- sprawna bieżąca obsługa klientów szkoły oraz efektywne prowadzenie sekretariatu;
- prowadzenie Ksiąg Ewidencji;
- sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu SIO, OKE, itp.;
- prowadzenie dokumentacji szkoły związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z        aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły i władz nadrzędnych;
- prowadzenie rejestru działań związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
- wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb;
- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
- terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) kwestionariusz osobowy;
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
7) oświadczenie o niekaralności;
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)".

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00 lub przesłać w terminie do dnia 14 września 2017 roku do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do Szkoły) na adres: ZSP w Chorzelach, ul Szkolna 4, 06-330 Chorzele w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko - sekretarz w ZSP w Chorzelach".

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dnia 14 września 2017 roku od godz. 12.00 zostanie podana informacja na tablicy ogłoszeń szkoły o osobach zakwalifikowanych do konkursu. W dniu 15 września - od godziny 9.00 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zaproszonymi telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona w dniu 15 września 2017 r. Dokumenty aplikacyjne wysyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.